Kursplan för Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling

Developmental Biology Including the Development of the Nervous System

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG510
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

De huvudsakliga målen med kursen är att ge studenterna kunskap i utvecklingsbiologiska
processer och molekylära mekanismer, inklusive nervsystemets utveckling. Efter godkänd
kurs ska studenten kunna:

 • använda centrala utvecklingsbiologiska begrepp
 • förklara de molekylära mekanismer som ligger till grund för olika djurs utveckling
 • redogöra för stamcellers egenskaper och funktion i organismen samt som modellsystem för sjukdomar
 • förklara underliggande utvecklingsbiologiska processer under vävnads- och organbildning, inklusive hjärna och nervsystem
 • redogöra för effekter av genvarianter på organismens utveckling och sjukdomars uppkomst samt föreslå etiska riktlinjer för framtida applikationer av genteknik
 • kritiskt granska vetenskaplig litteratur i ämnet utvecklingsbiologi
 • planera och utföra laborationer samt tolka resultat för att undersöka specifika geners betydelse i utvecklingsbiologiska processer med zebrafisk som modellsystem.

Innehåll

Jämförelse av olika djurs ontogeni, inklusive nervsystemets utveckling hos till exempel människa, mus och zebrafisk, samt ryggradslösa djur.

Molekylära mekanismer under olika djurs utveckling: Axelformation, mönsterläggning, reglering av genuttryck, cellpolaritet, cellsignalering, tillväxtfaktorer, gradienter, differentiering.

Processer vid embryo-, organo- och neurogenes: Gastrulation och groddbladsbildning (endo-, meso- och ektoderm). Cellmigration, organbildning, morfogenes, nerv- och gliaceller, neuritbildning (axon och dendrit), synapsbildning och funktion, hjärna, ryggmärg, nerver. Mognadsprocesser.

Stamceller: definition, egenskaper, roll under utveckling och hos vuxna djur, som modellsystem för utveckling och sjukdom. Regenerering.

Effekter av individuella genvarianter på organens funktion och sjukdomars uppkomst: Mendelska och komplexa sjukdomar. Symtom och behandling av sjukdomar med en utvecklingsbiologisk komponent.

Tekniker för modifiering av genom i zebrafisk och etiska överväganden: exempelvis CRISPR/Cas9-tekniker, Cre-Lox- ochBrainbowsystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer. Aktivt deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp; Laborationer 4 hp; seminarier 2 hp
Teorin examineras genom muntliga examinationer och skriftligt slutprov. Laborationer och seminarier redovisas skriftligen och muntligen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Gilbert, Scott F.; Barresi, Michael J. F. Developmental biology

  Eleventh edition: Sunderland, Massachusetts, U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

Översiktartiklar