Kursplan för Genetisk och molekylär växtbiologi

Genetic and Molecular Plant Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 90 hp biologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mekanismer som styr utvecklingen under växtens livscykel
 • förklara hur omgivningsfaktorers signaler integreras och påverkar växters utveckling
 • diskutera tillämpningar från grundläggande växtforskning
 • kritiskt granska och diskutera publikationer rörande aktuell växtforskning
 • planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt redovisa genetiska och molekylära experiment inom ämnet växtbiologi
 • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till genteknik
 • diskutera biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling, hur endogena mekanismer samspelar med externa signaler och hur man kan studera detta. Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier samt ett mindre laborativt forskningsprojekt. Deltagande i seminarier och teoretiska eller laborativa projekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborativt forskningsprojekt 6 hp; Generiska kompetenser 1 hp.

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier. Delkursen laborativt forskningsprojekt fordrar laborationsrapport och muntlig redovisning. Generiska kompetenser examineras genom skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Plant physiology and development Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo; Møller, Ian Max; Murphy, Angus S.

  Sixth edition.: Sunderland, Massachusetts, U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

Kompendier och utdelat material