Kursplan för Genetisk och molekylär växtbiologi

Genetic and Molecular Plant Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-09-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för mekanismer som styr utvecklingen under växtens livscykel
 • förklara hur omgivningsfaktorers signaler integreras och påverkar växters utveckling
 • diskutera tillämpningar från grundläggande växtforskning
 • kritiskt granska och diskutera publikationer rörande aktuell växtforskning
 • planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt redovisa genetiska och molekylära experiment inom ämnet växtbiologi
 • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till genteknik.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling, hur endogena mekanismer samspelar med externa signaler och hur man kan studera detta.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier samt ett mindre laborativt forskningsprojekt. De studenter som inte läser introduktion till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursen, gör istället en mindre litteraturstudie. Deltagande i seminarier och teoretiska eller laborativa projekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborativt forskningsprojekt 6 hp; Masterintroduktion 2 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp.
Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier. Delkursen laborativt forskningsprojekt fordrar laborationsrapport och muntlig redovisning. Den som gör litteraturprojektet redovisar detta muntligt. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 38, 2018

 • Plant physiology and development Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo; Møller, Ian Max; Murphy, Angus S.

  Sixth edition.: Sunderland, Massachusetts, U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

Kompendier och utdelat material