Kursplan för Biodiversitet och ekosystemens funktion

Biodiversity and Ecosystem Functioning

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG514
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna skall tillägna sig fördjupade kunskaper om ekosystem. Fokus ligger framförallt på naturliga akvatiska ekosystem men kursen behandlar även andra naturliga (t ex terrestra och organism-associerade) såväl som konstruerade ekosystem. Studenten förbereds för yrkesverksamhet och forskning inom fält där förståelse av växelverkan mellan organismer, deras abiotiska miljö, och mänsklig påverkan krävs.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa teorier för betydelsen av biodiversitet för ekosystems funktion
 • redogöra för och tillämpa teorier över variation i biodiversitet över tid och rum samt dess konsekvenser för näringsvävar och ekosystem
 • tillämpa och kritiska utvärdera metoder för att beskriva biodiversitet i naturen
 • planera, genomföra och utvärdera resultaten av ett vetenskapligt experiment muntligt såväl som skriftligt
 • kritiskt granska vetenskapliga resultat som grund för evidensbaserade tillämpningar
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till god forskningssed och forskningsetik.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Kopplingen mellan biodiversitet och ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster såsom produktivitet, invasibilitet, stabilitet, resistens och resiliens
 • Mekanismer bakom mönster i biodiversitet och ekosystems funktion över tid och rum som till exempel dynamik i metasamhällen och metaekosystem
 • Näringsvävar och biogeokemiska cykler i ett ekosystemperspektiv
 • Metoder som används inom forskning om biodiversitet och ekosystemfunktion, inklusive statistiska och experimentella metoder samt övervakningsmetoder
 • Vetenskaplig metodik inklusive forskningsetik och god forskningssed. Formulering av frågor och hypoteser samt utformande av forskningsprojekt.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, fältarbete och laborationer. En stor del av kursen utgörs av ett experimentellt projektarbete som utformas och utförs i grupp. Inhämtade resultat från fältstudier och experiment bearbetas.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp, Projektarbete 6 hp.
Delkursen teori examineras genom skriftligt prov (6 hp) samt deltagande i seminarier och övningar (3 hp). Projektarbetet examineras genom deltagande i seminarier, laborationer, fältstudier och övningar samt skriftliga rapporter och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som 1BG312 och 1BG506.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material såsom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.