Kursplan för Människans evolution och genetik

Human Evolution and Genetics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG515
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp biologi/medicin/farmaceutisk vetenskap och kurser om minst 15 hp inom ett av följande ämnen: bioinformatik, biomedicin, bioteknik, evolution, genetik, genomik eller systematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att studenterna efter avklarad kurs ska ha en rik bild av människans ursprung och evolutionära historia, baserat på de senaste genetiska fynd som har framkommit efter den genomiska revolutionen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge en överblick av det mänskliga genomet, dess organisation, hur det nedärvs och vilka olika typer av variation som existerar
 • analysera mendelska egenskaper och sjukdomar hos människan och multifaktoriella egenskaper/sjukdomar
 • använda och värdera de viktigaste populationsgenetiska/genomiska verktygen för att undersöka genetisk variation, nedärvning, och människans evolutionära och demografiska historia
 • redogöra för etiska principer vid humangenetiska studier och värdera deras tillämpbarhet på aktuellt etiskt regelverk
 • identifiera huvudmönstren för mänsklig genetisk variation i tid och rum
 • rekonstruera folkvandringar och hur de kunnat påvisas med hjälp av genetisk variation
 • redogöra för, utvärdera och (teoretiskt) använda "ancient DNA"tekniken
 • sammanfatta de viktigaste paleontologiska fynden av hominider och arkaiska människor
 • föreslå hur paleontologi, arkeologi, antropologi och lingvistik kan kombineras med genetiska data för att öka förståelsen av människans evolutionära historia.

Innehåll

Kursen är indelad i sju huvudblock:

 1. Mänskliga genomet: En genomgång av hur det mänskliga genomet uppbygg, nedärvning, genetisk bas för egenskaper/sjukdomar och olika typer av variation som är informativa för demografiska undersökningar.
 2. Populationsgenetisk teori och statistiska metoder: Populationsgenetiska grunder samt de viktigaste statiska metoderna för att undersöka demografiska och evolutionära modeller med hjälp av fördelning av genetisk variation i tid och rum.
 3. Människans evolutionära historia: Människans demografiska historia inklusive relationen till arkaiska människor (neandertalare), "out of Africa"-migrationen, och jordbrukets spridning i Europa och hur dessa hypoteser finner stöd i fördelningen av genetisk variation.
 4. Arkeologi, antropologi, paleontologi och lingvistik: Ett tvärvetenskapligt block för att koppla ihop modeller baserade på genetik med andra vetenskapliga discipliner som också berör människans utveckling och ursprung. Människans utveckling från 7 miljoner år tillbaka och fram till idag. Paleontologiska och genetiska data, evolutionära principer och modeller.
 5. Ancient DNA: Kort historia, tekniska utmaningar och möjligheter. Genombrott och avgörande studier.
 6. Variation i egenskaper, etiska principer och rasbiologins historia: Genomgång av dagens etiska regelverk för studier av människor, med ett vetenskapshistoriskt perspektiv som tar upp rasbiologins historia.
 7. Evolution och sjukdomar: Från enkla sjukdomar till komplexa egenskaper. Kopplingar till människans evolution.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar, datalaborationer, seminarier och projekt. Deltagande i räkneövningar, datalaborationer, seminarier och projekt är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projekt (4 hp). Skriftliga och muntliga redovisningar av datalaborationer (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1BG512.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Human evolutionary genetics Jobling, Mark; Hollox, Edward; Hurles, Matthew; Kivisild, Toomas; Tyler-Smith, Chris

  2. ed.: New York: Garland Science, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelat material