Kursplan för Floristik och faunistik

Field Botany and Faunal Studies

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 2
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och namnge vanliga kärlväxter, mossor och lavar i svensk natur
 • identifiera och beskriva vanliga ryggradsdjur, insekter och andra ryggradslösa djur
 • använda väsentliga termer för att beskriva dessa organismer
 • använda bestämningslitteratur
 • använda och motivera olika metoder för insamling och konservering av kärlväxter, mossor, lavar och djur, samt insamling av data om dessa

Innehåll

Kursen behandlar svensk flora och fauna. Den innehåller lika delar floristik och faunistik med fokus på identifiering och inlärning av utvalda arter och grupper av landväxter och djur, samt användning av bestämningslitteratur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, olika växt- och djurgruppers levnadssätt samt insamlingsmetodik.

Undervisning

Kursen ges som nätburen distansundervisning, varvid exkursioner och fältinslag utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Dessutom ingår ett mindre antal vägledande föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom bestämningsprov i såväl floristik (4 hp) som faunistik (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.