Kursplan för Marina organismer

Marine Organisms

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG609
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp i biologi, varav vardera 7,5 hp i botanisk respektive zoologisk systematik, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för artsammansättning och struktur i olika marina samhällen
 • identifiera olika grupper av djur, alger, lavar och kärlväxter som är knutna till eller lever i marina miljöer
 • förklara väsentliga termer för beskrivning av dessa organismer
 • använda olika typer av bestämningslitteratur för artbestämning av marina djur, alger, lavar och kärlväxter
 • använda olika typer av utrustning och metoder för insamling av marina organismer och välja rätt insamlingsmetod vid rätt tillfälle

Innehåll

Kursen ger en introduktion till faunan och floran vid Sveriges kuster, framför allt i vattnet, men även i den del av littoralzonen som ligger ovanför medelvattenlinjen. Fokus ligger på inlärning av utvalda arter och grupper av evertebrater och alger, men även marina fiskar, fåglar och däggdjur samt strandnära lavar och kärlväxter behandlas. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer och levnadssätt hos olika växt- och djurgrupper. Insamlings- och bestämningsmetodik behandlas i föreläsningar och praktiska övningar i fält.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, bestämningsövningar och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt prov vid slutet av kursen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019