Kursplan för Floristik, påbyggnad

Floristics, Extension

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG612
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp i biologi, varav minst 3 hp i floristik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utan särskild bestämningslitteratur identifiera de vanligaste kärlväxterna i den nordiska floran
 • med bestämningslitteratur identifiera alla i Norden och Nordeuropa förekommande kärlväxter
 • utföra inventeringar och känna igen och karaktärisera vanliga biotoper med avseende på kärlväxtflorans sammansättning
 • beskriva kärlväxtflorans geografiska utbredning i Norden
 • i detalj redogöra för kärlväxters utseende och byggnad
 • använda morfologisk terminologi för att beskriva kärlväxter och deras delar

Innehåll

Kursen är indelad i två delar, den senare med två alternativa inriktningar. Floristik och bestämningsövningar i olika biotoper på Gotland. Bestämningsövningar och inventeringsuppgifter, självständigt och i grupp, med studier av floran både på fastlandet och på Gotland, eller en självständig inventering av kärlväxtfloran inom ett på förhand avgränsat område i Norden.

Undervisning

Undervisningen sker nästan uteslutande i fält i form av demonstrationer, bestämningsövningar och inventeringsuppgifter. Den självständiga inventeringsuppgiften, som ges som ett alternativ under kursens andra del, måste på förhand godkännas av kursansvarig lärare och ska utföras och redovisas enligt en på förhand uppgjord plan.

Examination

Enskilda bestämnings- och inventeringsprov sker under kursens gång (3 hp) och i slutet av kursen (4,5 hp). Vid val av självständig inventering ersätter inventeringsrapporten (4,5 hp) provet i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk