Kursplan för Introduktion till miljövetenskap

Introduction to Environmental Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG620
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-01-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för viktiga miljöfrågor och utmaningar för en hållbar utveckling
 • sammanfatta historiska och geografiska perspektiv på dagens miljöproblem
 • redogöra för grundläggande ekologisk teori och viss fältmetodik
 • beskriva biologiska, geologiska och kemiska kretslopp samt mänsklig påverkan på detta
 • visa förmåga till grundläggande skriftlig och muntlig presentationsteknik
 • diskutera vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt
 • reflektera över sin egen och samhällets roll i orsaker och lösningar till centrala miljöproblem

Innehåll

Miljöhistoria, nutidens miljö- och hållbarhetsfrågor samt processer och strukturer för att hantera dessa frågor i olika sammanhang. Globala biologiska, geologiska och kemiska kretslopp. Användning och förvaltning av naturresurser inom olika områden. Förekomst och spridning av föroreningar, kemikalier och gifter i miljön.e Introduktion till biologisk mångfald och ekologi, inklusive fältövning. Genomgång av livsmedelsförsörjning ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Samhällsaspekter och etiska frågeställningar på miljöproblem och naturresurshushållning behandlas i tematisk form och genom fallstudier. Kursen innehåller även studiebesök och möten med miljövetare i arbetsliv och samhälle. Introduktion till vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga presentationer kopplade till övningar (6 hp), seminarier och studiebesök (2 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • O'Lear, Shannon Environmental politics : scale and power

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chiras, Daniel D. Environmental science

  Tenth edition.: Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, [2015].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk