Kursplan för Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald

Biodiversity of Natural and Cultural Landscapes

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG622
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2020
 • Behörighet: 15 hp i miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi eller kursen Människa och miljö.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet biologisk mångfald, både i ett biologiskt och i ett samhälleligt perspektiv
 • känna igen och namnge vanliga eller ur ett miljövetenskapligt sammanhang viktiga arter och organismgrupper som förekommer i framför allt Norden och Östersjöregionen
 • använda bestämningslitteratur, mikroskop och relevant fältutrustning för att identifiera utvalda växt- och djurgrupper
 • beskriva de storskaliga förändringarna som har skett i vegetation, ekosystem och landskap i Norden sedan senaste nedisningen
 • karaktärisera olika typer av miljöer med avseende på karaktäristiska arter och miljöförhållanden och förklara hur olika typer av miljöpåverkan inverkar på den biologiska mångfalden
 • redogöra för och känna igen viktiga signalarter och deras förekomst
 • redogöra för hur information och kunskap om biologisk mångfald används, kommuniceras, samlas och görs tillgänglig

Innehåll

Kursen omfattar biologisk mångfald med utgångspunkt från olika naturliga och kulturpåverkade miljöer, framför allt i ett nordeuropeiskt perspektiv men också med globala utblickar. Teoretiska moment behandlar grundläggande biologiska såväl som samhälleliga och etiska aspekter av begreppet biologisk mångfald. Kulturlandskapets biologiska mångfald beskrivs och relateras till historia och brukningsformer med utgångspunkt i vegetationens utveckling efter senaste istiden. Vanliga eller i ett miljövetenskapligt sammanhang viktiga, flercelliga och i några fall encelliga organismer demonstreras eller studeras i fält, på laboratoriet och/eller i naturhistoriska samlingar. Arters variation, ekologi och utbredning studeras i olika typer av miljöer, liksom hur dessa miljöer och deras biologiska mångfald påverkats och förväntas påverkas av mänskliga aktiviteter. Dessutom ingår bestämningsövningar, både i fält och på laboratoriet.

Undervisning

Föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, laborationer, mindre projekt och exkursioner. En stor del av undervisningen sker i fält.

Examination

Skriftligt prov i biologisk mångfald (4 hp), skriftliga och muntliga presentationer (3,5 hp) samt bestämningsprov i floristik (4 hp) och faunistik (3,5 hp). Seminarier, laborationer och fältmoment är obligatoriska.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2019