Kursplan för Naturvård för miljövetare

Nature Conservation for Environmental Scientists

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG625
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-01-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi samt Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp, eller 7,5 hp i floristik och faunistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa kunskaper om naturvård och naturvårdsrelaterad metodik
 • redogöra för naturvårdsbiologi och tillämpa riskbedömning 
 • redogöra för naturvårdslagstiftningen och stödformer för naturvårdsåtgärder i Sverige, samt hur dessa styrs av internationella lagar, konventioner, direktiv och andra överenskommelser för naturvård
 • beskriva och värdera olika naturvårdande myndigheters och organisationers arbete
 • reflektera över konflikter kring och etiska aspekter på olika naturvårdsåtgärder

Innehåll

Naturvårdens och naturvårdsbiologins vetenskapliga bas och praktiska tillämpningar. Åtgärder, metoder och verktyg för restaurering, bevarande och främjande av biologisk mångfald på gen-, art- och ekosystemnivå. Genomgång av regelverk, strategier och ideella organisationers arbete för naturvårdens utövande på lokal, nationell och internationell nivå. Kommunikation och dialog i naturvårdsärenden och myndighetsutövande inom naturvård, inklusive konflikthantering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Examination

Kursen examineras genom övningar och seminarier (3 hp), skriftliga och muntliga presentationer (4 hp) och en skriftlig tentamen (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Primack, Richard B. A primer of conservation biology

  5th ed.: Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Almstedt Jansson, Malin; Ebenhard, Torbjörn; De Jong, Johnny Naturvårdskedjan - för en effektiv naturvård

  Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk