Kursplan för Statistik för miljövetare

Environmental Statistics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG626
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi eller samhällsgeografi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur grundläggande statistiska metoder kan användas för att beskriva och analysera miljödata.
 • beräkna läges- och spridningsmått
 • analysera samband mellan variabler
 • analysera skillnader i frekvenser
 • analysera skillnader i medelvärden
 • bedöma förutsättningar för statistiska tester och vid behov utföra transformeringar av data

Innehåll

Kursen behandlar såväl beskrivande statistik som hypotesprövning inom miljövetenskap. De studerande får lära sig beräkna och analysera läges- och spridningsmått, frekvenser och samvariation. Kursen behandlar också stickprovsmetodik, felkällor, grunderna för hypotesprövning och testers lämplighet för olika typer av data. Kursen tar upp både parametriska och icke-parametriska tester; t-test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon test, F-test, chi2-test, korrelation, linjär regression, envägs ANOVA och Kruskall-Wallis test. Övningsuppgifter löses både genom egna uträkningar och i statistikprogram.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • McKillup, Steve Statistics explained : an introductory guide for life scientists

  2nd ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grandin, Ulf Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare

  Miljöövervakningsenheten, Naturvårdsverket, 2003

 • Beskrivande statistik och presentation

  Naturvårdsverket, Miljöövervakningsenheten,