Kursplan för Miljöövervakning och GIS

Environmental Monitoring and GIS

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG627
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F, Biologi G1F, Geovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi samt 5 hp statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur miljöövervakningsprogram för olika typer av parametrar är uppbyggda
 • beskriva olika metoder för insamling, analys och redovisning av olika typer av miljöövervakningsdata
 • redogöra för de lagar samt internationella direktiv och förordningar som styr miljöövervakningen i Sverige
 • redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom kartografi och GIS
 • utnyttja geografiska metoder och källor samt geografiska informationssystem (GIS) för analys av miljöövervakningsdata

Innehåll

Moment 1: GIS (6 hp)
Ett viktigt redskap i rapporteringen av miljöövervakningsdata är GIS (Geografiska informationssystem). I  momentet ingår grundläggande kartkunskap samt metoder för att överföra information som insamlats via baskartor och databaser samt fältarbete till GIS. Övningar görs i ArcGIS i att analysera kartor och bearbeta insamlade data samt ge positionsreferenser, hantera GPS-navigatorer och överföra data från dessa.

Moment 2: Miljöövervakning (9 hp)
Momentet ger en orientering i olika metoder för insamling, bearbetning och redovisning av miljöövervakningsdata avseende biologiska såväl som kemiska och fysiska parametrar. En genomgång görs också av de krav på miljöövervakningen som ställs i miljölagstiftningen, Riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner, framför allt inom EU.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fältövningar och projektuppgifter.

Examination

Moment 1 (GIS) examineras med seminarier och övningar (4 hp) samt skriftligt prov (2 hp).
Moment 2 (Miljöövervakning) examineras med skriftligt prov (5 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Harrie, Lars Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar

  6., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grandin, Ulf Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare

  Miljöövervakningsenheten, Naturvårdsverket, 2003

 • Beskrivande statistik och presentation

  Naturvårdsverket, Miljöövervakningsenheten,

 • Handledning för miljöövervakning

  Naturvårdsverket, Miljöövervakningsenheten,