Kursplan för Projekt i miljörätt

Environmental Law Project

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG629
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi samt Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • praktisera grundläggande kunskaper i miljö- och förvaltningsrätt.
 • identifiera en juridisk frågeställning och självständigt göra en enkel rättsutredning.
 • navigera självständigt bland olika rättskällor.
 • visa färdigheter i att uttrycka sig skriftligt och muntligt i en juridisk miljö med juridiskt material.

Innehåll

Kursen omfattar processen att skriva en promemoria (PM), från frågeställning och insamling av information till presentation av den färdiga rapporten. Under arbetet behandlas en PM:s uppbyggnad, format, disposition, språkbehandling, argumentation, analys, reflektion, källhantering och källkvalitet. Kursen ger träning i skriftlig framställning av miljörättsliga ämnen i en förvaltningsrättslig kontext.

Undervisning

Undervisningen sker i form av grupparbete med handledning. Grupper om 2-4 personer skriver gemensamt en PM i ett juridiskt ämne.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig presentation av PM samt opposition på annan grupps presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten, 3 uppl.

  Iustus, 2012

 • Essen, Ulrik von Arbete i offentlig förvaltning

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2014

  Se bibliotekets söktjänst