Kursplan för Integrerad kustzonsplanering

Integrated Coastal Zone Planning

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG630
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 29, 2020
 • Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, samhällsgeografi eller hållbar energiomställning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Det övergripande målet och syftet med kursen är att ge studenten kunskaper, redskap och systemförståelse för att själv driva och medverka i miljöstrategisk helhetsplanering av kustzonen.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande samband och processer i integrerad kustzonsplanering,
 • redogöra för olika aktörer i kustzonen, deras särintressen och vanligt förekommande konfliktområden,
 • redogöra för vilka vetenskapliga ingångsvärden som är relevanta för en framgångsrik planering,
 • tillämpa och integrera kunskaper om kustzonen i planeringsprocessen,
 • planera och genomföra en förenklad samrådsprocess för verksamhet i kustzonen,
 • reflektera över hur sociala strukturer och rättvisefrågor påverkas av planeringen.

Innehåll

Kursen behandlar bevarandevärden och exploateringsintressen i kustzonen samt olika angreppssätt för planering för ett hållbart resursutnyttjande.

Kursen fokuserar på systemövergripande planeringsfrågor kopplade till exploatering av kustzonen och konsekvenserna för naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Här berörs transporter, sjöfart, fiske, energiproduktion, industriell verksamhet och rekreation och diskuteras hur dessa aktiviteter påverkar kustzonsmiljön.

En del av kursen behandlar metoder och verktyg för planering som ex. havsplaner, kommunal/regional översiktsplan, fiskeförvaltning, marina skyddade områden, Natura 2000, m.fl. I kursen ingår också lagstiftning och internationella överenskommelser som berör området.

Genom fallstudier belyses hur samverkan mellan aktörer och intressenter kan bidra till hållbara och konstruktiva lösningar till miljöproblem och fortsatt utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, fältmoment och litteraturseminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer (7 hp), litteraturseminarier 5 hp) och ett rollspel i kombination med skriftlig rapport (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2020

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 500 sidor.