Kursplan för Praktik i miljövetenskap

Internship in Environmental Science

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG632
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 90 hp inom Kandidatprogrammet i miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på hur arbete med miljövetenskaplig anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse och tillämpning av tidigare genomgången utbildning inom miljövetenskap
 • redogöra för olika perspektiv på miljörelaterat arbete

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom företag, på myndighet eller organisation. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen. Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och praktikplanen godkännas. Studenten är själv ansvarig för att anskaffa lämplig praktikplats.

Undervisning

Undervisning ges genom en introduktion följt av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet samt skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Bestäms av ansvarig handledare efter samråd med den studerande.