Kursplan för Miljödata och tillämpad miljöstatistik

Environmental Data and Applied Environmental Statistics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG634
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, inklusive 5 hp statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande och fördjupade kunskaper i statistisk problemlösning
 • planera insamling av data så att den går att analysera med förvald statistisk metodik
 • välja lämplig metodik för att analysera miljödata 
 • samla in och värdera befintlig miljödata
 • presentera data i tabeller och diagram

Innehåll

Kursen behandlar bedömning och analys av miljödata samt presentation av data och analysresultat.  Fokus ligger på praktisk övning i statistiska metoder som är särskilt anpassade för behandling av miljödata. Bland annat innehåller kursen multivariata analysmetoder, såsom multipel regression, ordinations- och faktoranalys, vilka används vid kartläggning och analys av olika typer av data som är korrelerade med flera omvärldsvariabler samtidigt. Vidare behandlas olika metoder för trendanalys av miljöövervakningsdata i långa tidsserier. Innehållet i kursen bygger på tidigare grundläggande kunskaper i statistik.

Undervisning

Föreläsningar och praktiska räkneövningar under handledning.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov i statistisk teori (2 hp) och redovisning av statistisk problemlösning (5 hp), samt muntlig och skriftlig presentation av miljödata (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • McKillup, Steve Statistics explained : an introductory guide for life scientists

  2nd ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grandin, Ulf Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare

  Miljöövervakningsenheten, Naturvårdsverket, 2003

  Obligatorisk