Kursplan för Självständigt arbete i miljövetenskap

Independent Project in Environmental Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG635
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 90 hp varav 60 hp miljövetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen kommer studenten att ha fördjupade kunskaper inom en självvald del av miljövetenskapen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera, utföra och redovisa ett självständigt arbete i miljövetenskap med relevant metodik
 • självständigt söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • generera frågeställningar och hypoteser för att förklara observationer inom det valda ämnesområdet
 • redovisa sina synteser och slutsatser på svenska eller engelska för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form
 • hantera text, datapresentation (figurer, tabeller), referenser etc. enligt för genren gällande format
 • ge och ta emot konstruktiv kritik på textutkast

Innehåll

Kursen utgörs av ett individuellt arbete, som genomförs självständigt och på ett sådant sätt att kunskaper från tidigare genomgångna kurser tillämpas, och utgör examensarbetet på kandidatprogrammet i miljövetenskap. Studenten kan välja mellan att göra detta som en vetenskaplig projektuppgift eller som en ren litteraturuppgift, i båda fallen omfattande uppställning av frågeställningar och hypoteser, materialinsamling, bearbetning och syntes av data samt redovisning. Flera moment som är relevanta för ett framtida yrkesliv för en miljövetare ingår: t.ex. informationssökning och sammanställning, olika presentationstekniker samt övning i att läsa och kritisera andras textutkast.

Undervisning

Undervisningen ges i form av handledning, föreläsningar och seminarier.

Examination

Arbetet ska utmynna i tre presentationer:

 • en vetenskaplig uppsats på svenska eller engelska
 • en sammanfattning på svenska eller engelska som ska vara populärvetenskaplig
 • en muntlig presentation av arbetet på svenska eller engelska
Om uppsatsen är skriven på svenska ska sammanfattningen vara på engelska, och vice versa.

Studenten ska dessutom aktivt ha deltagit i seminarier där utkast till de tre presentationerna diskuteras. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Bestäms av ansvarig handledare efter samråd med den studerande.