Kursplan för Forskningspraktik i tillämpad bioteknik

Research Training in Applied Biotechnology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG801
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tillämpad bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå samt därutöver kurser i tillämpad bioteknik om minst 30 hp på avancerad nivå inklusive Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig erfarenhet av för programmet relevant yrkesverksamhet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
 • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs i praktikarbetet
 • på engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet skriftligt och muntligt.

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen.

Undervisning

Undervisning ges genom individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av praktikarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1BG800, 1BG802, 1BG363, 1BG364 eller 1BG365.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.