Kursplan för Data, etik och rätt

Data, Ethics and Law

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Dataanalys A1N, Bildanalys och maskininlärning A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  140 hp med 75 hp datavetenskap och matematik varav minst 15 hp datavetenskap. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa olika ramverk för kritiskt tänkande för att identifiera etiska dilemman relaterad till dataanalys;
 • analysera de sociala konsekvenserna av databehandling i specifika tillämpningar;
 • bedöma ett tillämpnings-scenario med avseende på ett visst rättsligt ramverk;
 • visa kunskap och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med utveckling och användning av digitala system;
 • visa förmåga att medverka konstruktivt i en etisk dialog och tydligt förklara etiska ställningstagande, val och beslut;
 • såväl skriftligen som muntligen, presentera ett av de genomgångna etikbegreppen (värdeteori, utilitarism, ...) på djupet.

Innehåll

Juridisk analys angående hur tekniska verktyg inom dataanalys efterlever lagstiftningen. Skydd för personliga data och personlig integritet, skillnader och överlapp. Skydd för intellektuella tillgångar. Dataanalysteknikens påverkan på lagstiftningens utveckling. Balansering av olika aktörers intressen samt lösning av ansvarsfrågor. Kursen introducerar relevanta etiska teorier och ger en bakgrund i juridiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och fallstudier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.