Kursplan för IT, hållbarhet och socialt ansvar

IT, Sustainability and Social Responsibility

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp varav minst 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • muntligt och skriftligt diskutera och analysera den roll som ingenjörer och andra yrkesverksamma inom informationsteknologi och datavetenskap spelar i utvecklingen av ett hållbart samhälle, 
 • kritiskt resonera och reflektera kring hur teknologi kan påverka miljö och samhälle, och föreslå designalternativ som minskar negativ påverkan,
 • resonera kring hållbarhet och socialt ansvar i relation till IT-system,
 • beakta hållbarhet som en integrerad del av systemdesign och utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • en översikt över ramverk för hållbarhetsutmaningar, mål och initiativ, t.ex. IPCC och Förenta nationernas hållbarhetsmål, planetens gränser, och koldioxidbudgetar.
 • verktyg för att analysera och reflektera kring IT-hållbarhet från olika perspektiv, så som 1:a, 2:a och 3:e ordningens effekter, systemteori, och value sensitive design.
 • fallstudier av IT och hållbarhet.
 • hållbarhet som en grundläggande designprincip inom systemutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier

Examination

Inlämningsuppgifter och fallstudier (4 hp) samt seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.