Kursplan för Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

Software Engineering and Project Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL251
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 40 hp datavetenskap. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för projektledarens huvudsakliga uppgifter och grundläggande begrepp inom mjukvaruprojekt
 • planera mjukvaruprojekt, inklusive riskhantering och kvalitetssäkring
 • redogöra för grundläggande koncept och principer inom mjukvaruutvecklingsprocessens delar, t ex för kravhantering, systemdesign, programvaruimplementation, testning och underhåll, och för hur dessa bidrar till processen
 • utvärdera och jämföra olika mjukvaruprocesser, systemmodeller och arkitekturdesigner samt bedöma deras lämplighet i en given kontext
 • förklara, utifrån gruppdynamisk teori, hur projektledarens agerande kan påverka projektets framgång
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring. Projektledarperspektiv på programvaruutvecklingsprocessen, gruppdynamik, riskhantering.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DL250 Programvaruteknik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sommerville, Ian Software engineering

  9. ed., International ed.: Harlow: Addison-Wesley, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiegers, Karl; Beatty, Joy Software requirements

  3rd ed.: Redmond, Wash.: Microsoft Press, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Louis Testa, Growing Software : Proven Strategies for Managing Software Engineers [Elektronisk resurs]

  1: No Starch Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst