Kursplan för Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

Software Engineering and Project Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL251
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 40 hp datavetenskap.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • :redogöra för projektledarens huvudsakliga uppgifter och grundläggande begrepp inom mjukvaruprojekt
 • planera mjukvaruprojekt, inklusive riskhantering och kvalitetssäkring
 • redogöra för grundläggande koncept och principer inom mjukvaruutvecklingsprocessens delar, t ex för kravhantering, systemdesign, programvaruimplementation, testning och underhåll, och för hur dessa bidrar till processen
 • utvärdera och jämföra olika mjukvaruprocesser, systemmodeller och arkitekturdesigner samt bedöma deras lämplighet i en given kontext
 • förklara, utifrån gruppdynamisk teori, hur projektledarens agerande kan påverka projektets framgång
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring. Projektledarperspektiv på programvaruutvecklingsprocessen, gruppdynamik, riskhantering.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DL250 Programvaruteknik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Sommerville, Ian Software engineering

  9. ed., International ed.: Harlow: Addison-Wesley, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk