Kursplan för Kompilatorteknik I

Compiler Design I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL321
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp varav 15 hp matematik inklusive Automatateori och 30 hp datavetenskap inklusive Operativsystem och en fortsättningskurs i programmering eller Processorienterad programmering

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten förstå hur enkla imperativa programspråk kan kompileras till maskinkod för RISC-liknande maskiner.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • strukturera en kompilator som en sekvens av distinkta översättningsteg
 • använda reguljära språk för att beskriva ett programspråks lexikaliska element
 • beskriva lexikalisk analys med en ändlig automat
 • använda kontextfria språk för att beskriva ett programspråks syntaktiska struktur
 • använda parsningsmetoderna top-down (recursive descent) och bottom-up (LR)
 • använda abstrakta syntaxträd för att representera resultatet av den syntaktiska analysen
 • bryta ner satser och uttryck till enklare konstruktioner, och översätta syntaxträd till mellankod
 • beskriva hur rekursiva proceduranrop kan implementeras med hjälp av stackar, aktiveringsposter och maskinregister
 • översätta ett programs förenklade mellankod till maskinspecifika instruktioner

Innehåll

Lexikalisk analys (scanning).

Syntaktisk analys (parsning).

Programrepresentation i Abstrakta Syntax-Träd (AST).

Symboltabeller och scoperegler för C-liknande språk.

Typcheckning för C-liknande språk.

Olika former av mellankod (IR).

Generering av mellankod.

Anropsstackar och aktiveringsposter.

Kodgenerering för RISC-liknande maskiner.

Basblock, kontrollflödesgrafer, liveness-analys, registerallokering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen (4 hp) och uppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

A.W. Appel: Modern compiler implementation in ML, Cambridge University Press, 1998.
eller
A.W. Appel: Modern compiler implementation in Java, Cambridge University Press, 1997.

Referenslitteratur

Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J.H. Jacobs, and Koen G. Langendoen: Modern Compiler Design, John Wiley&Sons, Ltd, 2000.
Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, Reading, MA, 1986.