Kursplan för Informationsutvinning

Data Mining

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL370
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Dataanalys A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 30 hp matematik och 45 hp datavetenskap och/eller teknik, inklusive Databasteknik I, Statistisk maskininlärning och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda grundläggande och avancerade metoder att utvinna förädlad information ur stora och komplexa datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning,
 • använda dessa metoder med lämpliga verktyg och språk,
 • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i tillämpning av informationsutvinning,
 • lösa avancerade informationsutvinningsproblem i grupp.

Innehåll

Typer av data (t.ex. tabeller, text, grafer) och dess egenskaper, associationsanalys (introduktion och avancerade metoder), klusteranalys och validering, text- och grafanalys, anomalidetektion, samhälleliga och etiska aspekter inom området informationsutvinning. Valda avancerade ämnen. Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) och ett projekt (2,5 hp) som redovisas muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med kursen Informationsutvinning I (1DL360), Informationsutvinning II (1DL460) eller Informationsutvinning (1DL025).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Introduction to data mining Tan, Pang-Ning; Steinbach, Michael; Karpatne, Anuj; Kumar, Vipin

  Second edition.: Harlow: Pearson Education, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leskovec, Jurij; Rajaraman, Anand; Ullman, Jeffrey D. Mining of massive datasets

  Third edition.: Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2020

  Se bibliotekets söktjänst