Kursplan för Modellering för kombinatorisk optimering

Modelling for Combinatorial Optimisation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL451
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Baskurs i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik, logik, graf- och mängdteori samt implementering av enkla sökalgoritmer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera begreppet kombinatoriskt (optimerings- eller satisfierbarhets-) problem
 • förklara begreppet villkor, såsom det används i ett villkorsbaserat modelleringsspråk
 • modellera ett kombinatoriskt problem i ett villkorsbaserat lösningsteknik-oberoende modelleringsspråk
 • jämföra (empiriskt) flera modeller, såsom att introducera redundans eller identifiera och ta bort symmetrier
 • beskriva och jämföra lösningstekniker som kan användas av backends till ett villkorsbaserat modelleringsspråk, t.ex. villkorsprogrammering, lokal sökning, Boolesk satisfierbarhet (modulo teorier) och heltalsprogrammering
 • välja lämpliga lösningstekniker för ett kombinatoriskt problem och motivera valet
 • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med en för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll

Användningen av verktyg för att lösa ett kombinatorisk problem, genom att först modellera problemet i ett lösningsteknik-oberoende villkorsbaserat modelleringsspråk och sedan köra modellen i en befintlig lösare.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, handledning och projekt.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (3 hp).

Muntliga och skriftliga projektredovisningar (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1DL448 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL449 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL441 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursen har ingen obligatorisk kursbok. Kursmaterial och referenser kommer att ges under kursen.