Kursplan för Informationshanteringssystem

Information Management Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL471
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Bioinformatik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Alt 1. 120 hp inkl. Databasteknik I, 10 hp i programmering, Genomik och bioinformatik samt en av kurserna Skriptprogrammering eller Algoritmer och datastrukturer I.
  Alt 2. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik, Programmering i Python, Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik och Databasteknik I.
  Alt 3. 120 hp inklusive 30 hp matematik tillsammans med 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap. Introduktion till bioinformatik och Skriptprogrammering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utvärdera och jämföra olika biotekniska applikationer samt, utifrån tekniska krav, bedöma deras lämplighet i en given kontext.
 • konstruera och implementera en webbaserad bioteknisk applikation inklusive databashanteringssystem, webbserver och gränssnitt.
 • hantera tekniska och domänspecifika aspekter i utvecklingen av applikationen. Väga krav och behov vid applikationsdesign för att kunna välja lämplig teknisk lösning inom givna tekniska begränsningar.
 • använda relevanta verktyg såsom databashanteringssystem, webbserver, klient- och serverbaserade skriptspråk och utvecklingsverktyg för webbapplikationer.
 • planera och genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter så att det kan genomföras inom givna ramar, bidra konstruktivt till arbetet, samt reflektera över och utveckla gruppens samarbete under processen.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Praktiskt projektarbete vid skapandet av en bioteknisk applikation. Teori och terminologi för biotekniska och webbaserade system. Auditering, arkivering och krav på säkerhet och kvalitetssäkring. Tekniska egenskaper hos biotekniska applikationer. Praktisk användning av databassystem, webservrar och interaktiva webbgränssnitt.

Undervisning

Projektarbete kompletterat med föreläsningar och lektioner samt några gästföreläsningar från industrin.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och projektarbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Kursen har ingen särskild kursbok.