Kursplan för Informationshanteringssystem

Information Management Systems

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL471
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Bioinformatik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inkliusive (1) Databasteknik I, 10 hp i programmering, Genomik och bioinformatik, eller (2) Introduktion till bioinformatik, Programmering i Python, Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik och Databasteknik I, eller (3) 30 hp matematik tillsammans med 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap. Introduktion till bioinformatik och Skriptprogrammering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utvärdera och jämföra olika biotekniska applikationer samt, utifrån tekniska krav, bedöma deras lämplighet i en given kontext.
 • konstruera och implementera en webbaserad bioteknisk applikation inklusive databashanteringssystem, webbserver och gränssnitt.
 • hantera tekniska och domänspecifika aspekter i utvecklingen av applikationen. Väga krav och behov vid applikationsdesign för att kunna välja lämplig teknisk lösning inom givna tekniska begränsningar.
 • använda relevanta verktyg såsom databashanteringssystem, webbserver, klient- och serverbaserade skriptspråk och utvecklingsverktyg för webbapplikationer.
 • planera och genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter så att det kan genomföras inom givna ramar, bidra konstruktivt till arbetet, samt reflektera över och utveckla gruppens samarbete under processen.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Praktiskt projektarbete vid skapandet av en bioteknisk applikation. Teori och terminologi för biotekniska och webbaserade system. Auditering, arkivering och krav på säkerhet och kvalitetssäkring. Tekniska egenskaper hos biotekniska applikationer. Praktisk användning av databassystem, webservrar och interaktiva webbgränssnitt.

Undervisning

Projektarbete kompletterat med föreläsningar och lektioner samt några gästföreläsningar från industrin.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.