Kursplan för Examensarbete E i dataanalys

Degree Project E in Data Science

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL510
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Dataanalys A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i data science om minst 30 hp på avancerad nivå och Projekt i data science. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett individuellt projektarbete inom dataanalysområdet inom givna tidsramar,
 • på ett kritisk sätt analysera en öppen problemställning, formulera delproblem, samt hitta och välja lösningar till dessa,
 • självständigt söka, värdera och använda vetenskaplig och teknisk information för att uppnå projektmålen,
 • demonstrera en fungerande lösning till en komplex dataanalysuppgift, samt visa att denna uppfyller given specifikation,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i tillämpning av dataanalys,
 • skriftligt och muntligt redovisa förutsättningar, argumentera för vald lösningsmetod samt presentera resultat,
 • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet.

Innehåll

Självständigt examensarbete på ett dataanalysföretag eller forskningslab.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, handledning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom datanalys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.