Kursplan för Underhållsprogrammering

Maintenance Programming

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL601
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp. 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive Mjukvarutestning, Algoritmer och datastrukturer samt en fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv kod som utökar eller förbättrar befintlig kod,
 • felsöka och optimera program,
 • använda ändamålsenliga verktyg för programvaruutveckling samt diskutera deras omfattning och egenskaper,
 • bidra till ett konstruktivt samarbete i programmeringsprojekt,
 • planera projekt så att de kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling och utökning av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Programutvecklingshjälpmedel och metoder såsom kodgranskning. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering.

Undervisning

Föreläsningar och handledning till uppgifter som är delar i ett projektarbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter inom projektet samt skriftlig hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Testning och underhållsprogrammering (1DL600), Storskalig programmering (1DL410).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.