Kursplan för Mjukvarutestning

Software Testing

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL610
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/teknik inklusive en fortsättningskurs i programmering i ett imperativt språk, objektorienterad programmering samt algoritmer och datastrukturer.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva nyckelbegrepp och standarder i mjukvarutestning,
 • förklara och utvärdera strategier för mjukvarutestning, både för programs hela livscykel och för individuella faser,
 • specificera och konstruera testfall samt testa program,
 • ta fram lämplig dokumentation för testhantering, inklusive testplaner, schemaläggning av tester och framsteg i testningen,
 • utveckla kod med testdriven utveckling,
 • använda ändamålsenliga verktyg för testning samt diskutera deras omfattning och egenskaper.

Innehåll

Testmetoder och deras praktiska tillämpning i mjukvaruutveckling. Olika aspekter av testning, t.ex. svartlådetestning där testningen utförs utan kännedom om hur programmen är skrivna; vitlådetestning där utvecklaren strävar efter att garantera att alla programsatser, exekveringsvägar och metoder används under testet och slutligen enhetstest som är en pragmatisk konstruktionsmetod där testfall utvecklas tillsammans med de funktioner och metoder som skapas.

Undervisning

Föreläsningar och handledning.

Examination

Skriftlig tentamen. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Testmetodik och underhållsprogrammering (1DL600), Testmetodik (1DT053).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Kurslitteratur