Kursplan för Plattformsöverskridande system

Platform-Spanning Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL620
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive en grundkurs i datakommunikation, en fortsättningskurs i objektorienterad programmering, genomgången Avancerad mjukvarudesign och genomgången Mjukvarutestning. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för problem i mjukvarusystem som spänner över eller ska kunna köras på flera olika plattformar och vanliga lösningar för dessa
 • diskutera lösningars tillämpbarhet och för- och nackdelar i givna kontext
 • välja lämplig lösning för en given problemsituation och motivera denna
 • designa, implementera, testa och utvärdera plattformsöverspännande system inklusive lösningar för kommunikation och datalagring
 • planera och genomföra ett mjukvaruprojekt i grupp och verka för ett konstruktivt samarbete i gruppen
 • presentera och diskutera projektet muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Programmering och integrering av system som spänner över flera plattformar, t ex appar och webbapplikationer. Kommunikationslösningar, hållbar datahantering.

Undervisning

Föreläsningar, handledning av praktiskt utvecklingsprojekt i grupp.

Examination

Muntlig och skriftlig examination av uppgifter inom ett projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.