Kursplan för Komplexa IT-system i stora organisationer

Complex IT Systems in Large Organisations

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL630
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, Avancerad mjukvarudesign och Krav inom agil utveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för utmaningar och problem som uppstår i samband med utveckling och införande av IT-system i stora organisationer och olika metoder för att hantera dessa
 • redogöra för utmaningar och problem som förekommer vid upphandling eller utveckling av system ämnade för flera olika användargrupper och olika metoder för att hantera dessa
 • diskutera fördelar, nackdelar och tillämpbarhet hos en metod för ett specificerad problemsituation
 • föreslå lämplig IT-lösning för en given problemsituation samt motivera och diskutera denna
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Komplexitetsproblem som uppstår i stora organisationer där olika användargrupper har olika krav. Utveckling och införande av IT-lösningar med flera samverkande system samt hantering av effekter av långvarig kontinuerlig uppdatering och underhåll av sådana system. "Legacykod".

Undervisning

Föreläsningar, handledning av casestudier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och case.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.