Kursplan för Realtidssystem

Real Time Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT004
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Datorarkitektur samt Operativsystem.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande principer för programmering av realtidssystem med tids- och resursbegränsningar
 • beskriva grunderna för programspråk avsedda för realtidsprogrammering
 • redovisa hur realtidsoperativsystem är uppbyggda och fungerar
 • beskriva vad ett realtids nätverk är
 • använda realtidsprogrammeringsspråk och realtidsoperativsystem för realtidstillämpningar
 • analysera realtidssystem med avseende på att garantera att tids- och resurskrav uppfylls

Innehåll

 • Programmeringsspråk för realtidstillämpningar, stöd i programmeringsspråk, som t.ex. "Ada tasking"
 • Realtidsoperativsystem (RTOS)
 • Systemsupport: skedulering, resurshantering
 • Design och analys av realtidsprogramvara
 • Modellering och verifiering av realtidssystem
 • Pålitlighet och feltolerans
 • Avbrottshantering
 • Felåterhämtning
 • Distribuerade realtidssystem
 • Realtidskommunikation
 • Realtidssystem för multiprocessor

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt.

Examination

Skriftligt prov samt uppgifter. Det teoretiska momentet omfattar 7 hp och det praktiska momentet
omfattar 3 hp. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019