Kursplan för Avancerad datorarkitektur

Advanced Computer Architecture

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT024
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp datavetenskap och matematik med Datorarkitektur eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra och argumentera för hur moderna datorsystem är uppbyggda, inklusive detaljer om pipelines, minnesorganisation, virtuellt och fysiskt minne samt minnesteknologi.
 • redogöra och argumentera för tekniker för att skapa och utnyttja parallellism på instruktions-, minnes- och tråd-nivå.
 • redogöra och argumentera för uppbyggnaden av multiprocessorer med delat minne samt programmera dessa, men tonvikt på koherens och minnesmodeller.
 • konstruera effektiva synkroniseringsprimitiv.
 • redogöra och argumentera för vad som sätter begränsningar för datorsystem avseende bandbredd, effektförbrukning och kylning.
 • redogöra och argumentera för uppbyggnaden av multiprocessorer av kombinerad SIMD/MIMD typ, speciellt grafikprocessorer och andra typer av acceleratorer, samt programmering av dem.
 • redogöra och argumentera för önskvärda egenskaper, såsom effektsnål och tillförlitlig, samt hur dessa uppnås för datorer i inbyggda system och persondatorer samt servrar för kommersiella och tekniska beräkningar.

Innehåll

Kursen har en tonvikt mot uppbyggnaden av parallella datorsystem system av modern tappning (idag multicores och grafikprocessorer) samt programmeringen av dessa. Kursens delmoment består av minnessystemets uppbyggnad, principer för multiprocessorer samt detaljerad genomgång av CPU:ns uppbyggnad.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Laborationer och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.