Kursplan för Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige

Advanced Computer Science Studies in Sweden

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT032
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med 60 hp datavetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Kursdeltagarna ska efter godkänd kurs kunna hantera sin utbildningssituation på masterprogrammet i datavetenskap i Uppsala. Detta genomförs i termer av följande konkreta mål:

 • Studenterna ska kunna redogöra för planering av sina studier
 • Redogöra för utbildningssystemet,.
 • Kunna arbeta i grupp kring datavetenskapligt material.
 • Kunna skriva tekniska rapporter och göra presentationer.
 • Studenterna skall även kunna utföra grundläggande lågnivåprogrammering i C.

Innehåll

Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), interkulturell kommunikation och samarbete, och kollaborativt lärande, samt akademisk hederlighet. Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. ​Programmering i C

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.