Kursplan för Programmeringsteori

Programming Theory

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT034
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-10-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive grundläggande programmering, datastrukturer och grundläggande logik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* Skriva rigorösa beskrivningar av specifikation och implementering av program.
* Verifiera program, dvs. kunna bevisa att implementeringen av ett program uppfyller specifikationen av programmet
* Syntetisera program, dvs. skapa ett korrekt program från en given specifikation.

Innehåll

Kursen innehåller följande områden:
* Logiska bevis
* Specifikation av, och korrekthet hos, program
* "weakest precondition"
* Invarianter
* Partiell korrekthet
* Termineringsbevis
* Fullständig korrekthet
* Programsyntes

Undervisning

Föreläsningar och lektioner

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen 2AD094 Programteori.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019