Kursplan för Datorarkitektur I

Computer Architecture I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Programmeringsteknik II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ingående beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, minnessystem, och in- och utmatningssystem (I/O system).
 • implementera enkla processorer, både med och utan pipeline, med logiska grindar.
 • analysera prestandaöverväganden vad gäller instruktionsuppsättning, processorer, minnessystem och I/O system.
 • skriva och testa enkla program i assemblerspråk.

Innehåll

von Neumannmodellen. RISC- arkitekturer. Instruktionsuppbyggnad och exekvering. Instruktionsuppsättningsarkiteturer. Implementering av kontrollenhet och dataflöden. Funktion och uppbyggnad av "pipeline", "cache" och virtuellt minne, inklusive aspekter som "hazards", "branch prediction" och parallellism.  Assemblerprogrammering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Patterson, David A.; Hennessy, John L. Computer organization and design : the hardware/software interface

  4. ed.: Amsterdam: Elsevier Morgan Kaufmann, cop. 2009

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst