Kursplan för Datakommunikation I

Computer Networks I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  15 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive minst en fortsättningskurs i programmering och minst 5 hp datorarkitektur.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • resonera kring designalternativ i de olika skikten i TCP/IP protokollstacken.
 • använda standardverktyg för att felsöka kommunikationsvägar.
 • teoretisera kring upprättande och bibehållande av kommunikationsvägar på olika abstraktionsnivåer.
 • identifiera och diskutera vanliga säkerhetsproblem som kan uppstå i nätverksprotokoll och applikationer.

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen består av introduktion till nätverk, kommunikationstillämpningar, dataöverföring, kärnprotokoll i Internet (TCP, UDP, IP, ICMP), introduktion till routing och forwarding, Ethernet och andra fysiska teknologier, vanliga verktyg för felsökning i nätverk och introduktion till datasäkerhet. Den praktiska delen består av undersöka nätverk, dataöverföring i praktiken och upprätta ett litet nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, handledda grupparbeten, laborationer och seminarier.

Examination

Teoridelen examineras med en kombination av skriftliga och muntliga redovisningar.

Praktikdelen examineras med inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Denna kurs har stort innehållsmässigt överlapp med 1DT094  Internet of things och dessa kurser kan inte ingå i examen tillsammans.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  6. ed., International ed.: Boston, [Mass.]: Pearson Education, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst