Kursplan för Datakommunikation I

Computer Networks I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive minst en fortsättningskurs i programmering och minst 5 hp datorarkitektur.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
 • resonera kring designalternativ i de olika skikten i TCP/IP protokollstacken.
 • använda standardverktyg för att felsöka kommunikationsvägar.
 • teoretisera kring upprättande och bibehållande av kommunikationsvägar på olika abstraktionsnivåer.
 • identifiera och diskutera vanliga säkerhetsproblem som kan uppstå i nätverksprotokoll och applikationer.

Innehåll

Kursen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del.

Den teoretiska delen består av introduktion till nätverk, kommunikationstillämpningar, dataöverföring, kärnprotokoll i Internet (TCP, UDP, IP, ICMP), introduktion till routing och forwarding, Ethernet och andra fysiska teknologier, vanliga verktyg för felsökning i nätverk och introduktion till datasäkerhet. Den praktiska delen består av undersöka nätverk, dataöverföring i praktiken och upprätta ett litet nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, handledda grupparbeten, laborationer och seminarier.

Examination

Teoridelen examineras med en kombination av skriftliga och muntliga redovisningar.
Praktikdelen examineras med inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.