Kursplan för Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara

Model-Based Design of Embedded Software

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT059
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Datorarkitektur, Operativsystem och Realtidssystem.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa modellbaserad konstruktion och analys av inbyggda system, särskilt deras programvara.
 • använda befintliga tekniker och verktyg t.ex. Simulink och MATLAB för att utveckla inbyggd programvara.
 • arbeta i konstruktörsteam genom utvecklingsprocessen från systemspecifikation till prototyp och systemimplementering.
 • planera ett öppet projekt, så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Beräkningsmodeller för parallella system, heterogena inbyggda system, prototyping inklusive modellkonstruktion och kodgenerering, inventering av konstruktionsmöjligheter, simulering, verifiering och testning av inbyggda system, UML-diagram och användning av Simulink.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och projekt

Examination

Muntlig tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter (7 hp). Laborationer och demonstration av projektuppgift (3 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.