Kursplan för Distribuerade system

Distributed Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT064
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2009
 • Behörighet: 120 hp omfattande minst 60 hp datavetenskap inklusive Datakommunikation samt 15 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna


 • Implementera och beskriva vanliga algoritmer och tekniker som används i moderna distribuerade system.

 • Jämföra olika implementationsstrategier vid konstruktion av distribuerade system.

 • Beskriva "middleware" tjänster som Java RMI och CORBA.

Innehåll

Kursen innehåller följande områden:


 • "Remote objects", definition och användning

 • Klockor och klocksynkronisering

 • Logisk tid och logiska klockor

 • Globala tillstånd

 • Replikation

 • Transaktioner och samtidighetskontroll

 • Koordinering och överrenskommelse

 • "Multicast"

Undervisning

Föreläsningar och ett programmeringsprojekt.

Examination

Teoridelen (3 hp) examineras med en kombination av skriftliga och/eller muntliga redovisningar.
Praktikdelen (2 hp) examineras med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 19, 2011

 • Coulouris, George F.; Dollimore, Jean; Kindberg, Tom Distributed systems : concepts and design

  4. ed.: Harlow: Addison-Wesley, 2005

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst