Kursplan för Säkra datorsystem I

Secure Computer Systems I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap med datorarkitektur, operativsystem och datakommunikation alternativt 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle inklusive Distribuerade informationssystem. En fortsättningskurs i programmering.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande begrepp, teorier och principer för säkerhet i datorsystem, såsom identifiering, autenticitet och åtkomstkontroll
 • förklara principer för attacker och skyddsmekanismer inom olika aspekter av datorsystem, såsom operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system
 • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem
 • diskutera etiska aspekter av säkerhet för datorsystem och dess tillämpningar
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll

Kursen fokuserar på praktiska aspekter av säkerhet för bl.a. operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system. Grundläggande begrepp såsom identifiering, autenticitet, och åtkomstkontroll. Principer för attacker och skyddsmekanismer. Etiska aspekter av datasäkerhet och dess tillämpning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning samt genom skriftlig tentamen. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Pfleeger, Charles P.; Pfleeger, Shari Lawrence.; Margulies, Jonathan. Security in computing

  Fifth edition.: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk