Kursplan för Datakommunikation II

Computer Networks II

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp datavetenskap och matematik med Datakommunikation I.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • designa och implementera kommunikationstillämpningar
 • identifiera, analysera, syntetisera och presentera vetenskapliga artiklar i området
 • redogöra för, resonera kring och föreslå lösningsdesign till typiska datakommunikationsproblem
 • använda modellering, simulering och mätmetoder för att analysera datakommunikation
 • formulera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbete

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del, en praktisk del och en fördjupningsdel.

Den teoretiska delen koncentreras främst kring trådbunden datakommunikation och innefattar större delen av protokollstacken samt metoder för analys av datakommunikation. Begreppen som tas upp kan variera något år från år för att tillmötesgå utveckling inom området. Följande tas emellertid alltid upp; protokolldesign, nätverksprogrammering, matematisk modellering, simulering, mätmetoder och framtida arkitekturer.

Exempel på områden som kan tas upp är fördröjningstoleranta nätverk, anonymitet på Internet, servicekvalitet, Internet of Things, software defined networking, molntjänster och sociala nätverk. Mycket av detta tas upp under fördjupningsdelen.

Den praktiska delen omfattar nätverksprogrammering samt simulering eller modellering av nätverk

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningsuppgifter och grupparbete.

Examination

Tentamen, aktivt deltagande i seminarier (5 hp); muntlig och skriftlig redovisning av laborationsuppgifterna (1,5 hp); muntlig och skriftlig presentation, konstruktiv återkoppling på andras arbete (3,5 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Trådlös kommunikation och inbyggda system (1DT077)

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.