Kursplan för Datakommunikation III

Computer Networks III

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT082
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive Datakommunikation II.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och utvärdera en problemställning inom ett datakommunikationsområde
 • sammanställa och analysera information inhämtad från vetenskaplig litteratur, samt syntetisera och presentera detta

Innehåll

I kursen kommer studenterna att tillämpa egenhändigt utvalda teorier från datakommunikationsområdet av den typ som traditionellt ingår i datakommunikationskurser på avancerad nivå i ett praktiskt projekt, och en skriftlig rapport, eller möjligtvis bara i en större skriftlig rapport.

Undervisning

Den huvudsakliga undervisningen består av vägledning av projekt- eller uppsatsskrivargrupper. Utöver detta tillkommer kursintroduktion samt avslutande redovisningsseminarier.

Examination

En skriftlig rapport eller konstruktion av en prototyp beroende på valt problemområde. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen tillsammans med 1DT077 Trådlös kommunikation och inbyggda system.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.