Kursplan för Introduktion till studier i inbyggda system

Introduction to Studies in Embedded Systems

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT086
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp med teknik, matematik, datavetenskap eller motsvarande som huvudområde , inklusive 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive programmering, datorarkitektur och operativsystem.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet inbyggda system, de huvudsakliga aspekterna på specifikation, konstruktion och analys av inbyggda system, samt de huvudsakliga områdena i ämnet.
 • arbeta effektivt i grupp.
 • skriva välstrukturerade rapporter.
 • skriva enkla datornära C-program.
 • redogöra för etiska grunder för ingenjörsarbete och forskning.
 • göra välfungerande muntliga presentationer.

Innehåll

Olika typer av inbyggda system, dess egenskaper och koppling till programmets olika kurser diskuteras.

Etik, fusk, självständigt arbete, projektarbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), samarbete och lärande av varandra i det svenska utbildningssystemet​ täcks in. Färdigheter i programmering, speciellt i C, som är relevanta för senare kurser i programmet. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt; diskussioner; skriftliga uppgifter.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.