Kursplan för Internationell mjukvaruutveckling, projekt

Global Software Product Development

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT092
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp datavetenskap/teknik, inklusive en grundkurs i datakommunikation. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • planera och genomföra utveckling av ett distribuerat system med deltagare från olika kulturer och med olika tekniska kompetenser.
 • resonera kring för- och nackdelar med centrala principer, begrepp och algoritmer inom distribuerade system.
 • aktivt visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att hantera öppna problem och fatta konstruktionsbeslut under utveckling av ett distribuerat system.
 • konstruktivt samarbeta i heterogena grupper, bl.a. genom att hantera samarbetsproblem såsom personliga konflikter och kulturella skillnader.
 • planera ett projekt så att det kan genomföras inom givna ramar med användande av relevanta samarbetsverktyg.

Innehåll

Kursen fokuserar på praktisk projektledning med ett utvecklingsprojekt där internationella arbetsgrupper med mellan 5 och 8 medlemmar konstruerar och implementerar ett distribuerat styrsystem. Kursen innehåller projektplanering och genomförande, samarbete och gruppdynamik i internationella grupper. Koncept i distribuerade system som "remote objects", klockor och klocksynkronisering, globala tillstånd, replikation, atomära transaktioner och samtidighetskontroll, trådar samt låsning och åtkomst av delade resurser, nätverksprogrammering, programmering av inbyggda system (t. ex. Lego NXT) ingår.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och projektarbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt aktivt och konstruktivt deltagande i genomförandet av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Coulouris, George F.; Dollimore, Jean; Kindberg, Tom Distributed systems : concepts and design

  4. ed.: Harlow: Addison-Wesley, 2005

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst