Kursplan för Öppen fördjupningskurs i inbyggda system

Advanced Course on Topics in Embedded Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT100
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Inbyggda system A1F, Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen, samt därutöver kurser inom huvudområdet inbyggda system om minst 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med denna kurs är att ge en fördjupning inom inbyggda system, utöver det som erbjuds i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
 • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
 • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
 • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom inbyggda system

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom inbyggda system och deras tillämpningar.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning samt i tillämpliga fall demonstration av projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens projekttitel och handledare registreras i UPPDOK för varje enskild student. Denna kurs skiljer sig från 1DT101 Öppen fördjupningskurs i inbyggda system, 10 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas in i en masterexamen förutsatt att innehållet inte överlappar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.