Kursplan för Trådlös kommunikation och inbyggda system

Wireless Communication and Networked Embedded Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT103
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp datavetenskap och matematik med Datakommunikation I och Realtidssystem eller motsvarande.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda lämpliga principer och standarder (som t.ex. IEEE 802.15.4 och ZigBee) i design och utvärdering av sensornät och trådlösa kommunikationsprotokoll för små digitala sändare.
 • med kritiskt förhållningssätt analysera och presentera innehållet och implikationer av forskningsartiklar inom området muntligt och skriftligt.
 • utifrån lämplig forskningslitteratur utforma och implementera programvara för trådlösa inbyggda system.
 • planera ett öppet projekt så att det kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Programmering av inbyggda system på exempel av sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, kommunikationsprotokoll för trådlösa systema.

Undervisning

Föreläsningar, seminarierlaborationer och projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (3,5 hp), skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1,5 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projekt (5 hp) . 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp (1DT095) och Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT077) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  5th ed., international ed.: Boston, Mass.: Pearson, cop. 2010

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst