Kursplan för Programmering av inbyggda system

Programming Embedded Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT106
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Datorarkitektur och Operativsystem. Realtidssystem.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • Utveckla låg-nivå inbyggd programvara med hjälp av högnivåspråk som t.ex. C.
 • Förklara de viktigaste egenskaperna hos  realtidsoperativsystem och deras användning i inbyggda program.
 • Använda programmerings mönster där hänsyn tas till begränsningar hos inbyggda makinvaruplattformar, som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd.
 • Förklara grundläggande mekanismer för feltolerans och felåterhämtning.
 • Förklara grundläggande tillvägagångssätt för validering av funktionalitet hos inbyggda system. 

Innehåll

Kursen täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multi-trådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Kursen examineras med tentamen och uppgifter. Det teoretiska momentet omfattar 3 hp och det praktiska momentet omfattar 2 hp. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Simon, David E. An embedded software primer

  Reading, Mass.: Addison-Wesley, cop. 1999

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Marwedel, Peter Embedded system design

  Updated and corr. version: Dordrecht: Springer, cop. 2006

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pont, Michael J. Patterns for time-triggered embedded systems : building reliable applications with the 8051 family of microcontrollers

  Harlow: Addison-Wesley, cop. 2001

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems : predictable scheduling algorithms and applications

  2. ed.: New York: Springer, 2005

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst