Kursplan för Programmering av inbyggda system, projekt

Programming Embedded Systems, Project

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT108
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Datorarkitektur samt Operativsystem. Genomgången Realtidssystem. Genomgången Programmering av inbyggda system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som t.ex. C,
 • utveckla inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem,
 • utveckla programvara på inbyggda maskinvaruplattformar där hänsyn tas till begränsningar som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd,
 • utveckla korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg.

Innehåll

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: utvecklingsmiljöer för inbyggda programvara, resursmedveten programmering, maskinnära programmering, utveckling av multi-trådad programvara, inter-processkommunikation med delade minnen och meddelandeöverföring, programmering baserad på realtidsoperativsystem, felsökning och testning, feltolerans, felåterhämtning och felhantering.

Undervisning

Projekt.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Simon, David E. An embedded software primer

  Reading, Mass.: Addison-Wesley, cop. 1999

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Marwedel, Peter Embedded system design

  Updated and corr. version: Dordrecht: Springer, cop. 2006

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pont, Michael J. Patterns for time-triggered embedded systems : building reliable applications with the 8051 family of microcontrollers

  Harlow: Addison-Wesley, cop. 2001

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems : predictable scheduling algorithms and applications

  2. ed.: New York: Springer, 2005

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst