Kursplan för Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system

Wireless Communication and Networked Embedded Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT194
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2023-02-28
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp datavetenskap/teknik/matematik, inklusive Datakommunikation I och en fortsättningskurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva begränsningar, möjligheter och avvägningar i trådlös kommunikation och nätverksanslutna inbyggda system.
 • analysera och jämföra prestanda och energieffektivitet för trådlös kommunikation i ett konkret scenario.
 • implementera programvara och förklara relaterade designprinciper för nätverksanslutna inbyggda system.
 • simulera nätverksanslutna inbyggda system.
 • läsa, kritiskt utvärdera, analysera och presentera (verbalt eller skriftligt) innehållet och implikationerna av forskningsartiklar inom området.

   

Innehåll

 • Inbyggda system: inbyggt operativsystem, energieffektivitet, händelsebaserad programmering, intermittent beräkning och tidssynkronisering.
 • Trådlös kommunikation: radioutbredning, tekniker för trådlös modulering och energiaspekter.
 • Nätverksbaserade inbyggda system: programmering av nätverksbaserade inbyggda system som kommunicerar trådlöst för att utföra uppgifter som datainsamling från sensorer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT103) och Trådlös kommunikation och inbyggda system, 5 hp (1DT095) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  Eighth edition: Harlow: Pearson Education Limited, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan